Ampliació cànon d’aigua

Les famílies de 4 o més membres poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua. Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m³ mensuals per persona als límits de consum d’aigua establert per la Llei. Les unitats familiars que no superin els 10 m³ de consum no cal que facin la tramitació perquè ja es beneficien del tram bàsic.

També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Les famílies o unitats de convivència de més de 4 membres que, en anys anteriors, ja hagin acreditat el nombre de persones que cohabiten a l’habitatge, no els cal que tornin a presentar la sol·licitud (se’n conserven les dades).


Com es pot sol·licitar l’ampliació?

  • Mitjançant la web de l’Agència. Tràmit en línia mitjançant un formulari web.
  • De manera presencial o per correu certificat. 

On podeu trobar el formulari?